Dattatreya दत्तात्रेय, Digambara .दत्ता दिगंबरा या हो.. देवाची आरती मराठी भजन Bhajans DATTA DIGAMBAR YA HO MARATHI ARATI WITH IMAGES PICTURE HD WALLPAPER Pin Digambara

Dattatreya दत्तात्रेय, Digambara .दत्ता दिगंबरा या हो.. देवाची आरती मराठी भजन Bhajans DATTA DIGAMBAR YA HO MARATHI ARATI WITH IMAGES PICTURE HD WALLPAPER Pin Digambara

Dattatreya दत्तात्रेय, Digambara .दत्ता दिगंबरा या हो.. देवाची आरती मराठी भजन Bhajans DATTA DIGAMBAR YA HO MARATHI ARATI WITH IMAGES PICTURE HD WALLPAPER Pin Digambara

Dattatreya दत्तात्रेय, Digambara .दत्ता दिगंबरा या हो.. देवाची आरती मराठी भजन Bhajans DATTA DIGAMBAR YA HO MARATHI ARATI WITH IMAGES PICTURE HD WALLPAPER Pin Digambara

Dattatreya दत्तात्रेय, Digambara .दत्ता दिगंबरा या हो.. देवाची आरती मराठी भजन Bhajans DATTA DIGAMBAR YA HO MARATHI ARATI WITH IMAGES PICTURE HD WALLPAPER Pin Digambara


दत्ता दिगंबरा या हो...

दत्ता दिगंबरा या हो
स्वामी मला भेट द्या हो

दत्ता दिगंबरा या हो
सावळ्या मला भेट द्या हो

दत्ता दिगंबरा या हो
दयाळा मला भेट द्या हो

तापलो गड्या त्रिविध तापे
बहुविध आचरलो पापे
मनाच्या संकल्प-विकल्पे
काळीज थरथरथर कापे
कितीतरी घेऊ जन्म फेरे
सावळ्या मला भेट द्या हो

तुम्हाला कामकाज बहुत
वाट पाहू कुठवर पर्यंत
प्राण आला कंठागत
कितीतरी पाहशील बा अंत
दीनाची करुणा येऊ द्या हो
नाथा मला भेट द्या हो

संसाराचा हा वणवा
कितीतरी आम्ही सोसावा
वेड लागले या जिवा
कोठे न मिळे विसावा
आपुल्या गावा तरी न्या हो
दयाळा मला भेट द्या हो

स्वामी मला भेट द्या हो
दयाळा मला भेट द्या हो
सावळ्या मला भेट द्या हो
दत्ता दिगंबरा या हो
स्वामी मला भेट द्या हो

Labels: