Pitru Paksha 2015 sms message wishes Tarpan Pitru Pakshya, Pitri Pokkho, Sola Shraddha Kanagat, Jitiya, Mahalaya Paksha and Apara paksha

May The Spirit Of Pitr Paksha Remains
Everywhere Whatever You Do
Whatever You Think
Whatever You Hope In Your Life
Wish You A Pitr Paksha..

Labels: